Blogroll

Enunciat | Taller Sagrera


Objectius

Aquest últim curs de projectes coincideix amb el treball fi de grau (TFG). L’alumne ha de ser conscient que, en realitat aquest projecte és molt més que un tràmit que  ha d’assumir per graduar-se: és el darrer projecte acadèmic i el primer projecte de la seva carrera professional. No és el final sinó el punt de partida d’una nova trajectòria vital. Així doncs no pot ser tampoc un final en l’aprenentatge ja que en un món en constant canvi, on el coneixement és sovint inabordable, esdevé imprescindible continuar formant-se més enllà de l’escola.

El curs i conseqüentment el Projecte de Fi de Grau avalua una actitud. L’alumne ha de mostrar una forma de ser, una preparació i predisposició envers el projecte. L’arquitecte, com el metge, ho és pel seu comportament en el món professional i personal que l’envolta; parlar d’actitud és parlar de vocació.  El que posem a prova aquest darrer any és la vocació de l’alumne per assolir quelcom més important que els coneixements tot demostrant una predisposició personal necessàriament intensa, apassionada i compromesa amb sí mateix i amb els altres: la vocació d’arquitecte.
Davant del projecte conflueixen cinc actituds:
-          El Projecte com a Manifest.
El projecte com a Manifest és un acte personal. És allò que hom vol dir i transmetre com a resposta a l’exercici. Prové de la introspecció; ho és tant des dels aspectes més racionals i analítics com d’aquells més subjectius i intangibles. És una resposta intel·lectual. Manifest és també una declaració compromesa, coherent i responsable, i sempre oportuna i pertinent envers el projecte.
-          El Projecte com a Compromís.
El projecte és també un compromís amb els altres. Tot compromís implica entrega; doncs el projecte està al servei de les persones i del lloc on es troba. Per tant té el seu origen en la cultura col·lectiva, en prové d’ella i en forma necessàriament part. Així doncs ha de millorar el seu context anticipant-se a les necessitats comunes i donant-hi bona resposta. Treballar a Barcelona, en un lloc d’actualitat, és una oportunitat per l’alumne d’entendre el projecte com un compromís amb la seva ciutat.
-           El Projecte com a Treball Col·lectiu.
El projecte és una reflexió col·lectiva així com un acte social. És un treball en grup on el coneixement es comparteix generant sinèrgies amb els altres treballs. L’arquitecte ja no és un individu independent i autònom. L’alumne ha de treballar en equip i amb els altres tallers compartint i aprofitant les correccions i coneixements dels altres així com també ho farà en la seva activitat professional.
-          El Projecte com a Disciplina.
L’Arquitectura és una disciplina que dóna resposta des de l’ofici. L’alumne ha de dominar amb solvència tant els aspectes compositius com tècnics i aprendre a coordinar les diverses àrees com les estructures, l’urbanisme, les instal·lacions, la sostenibilitat, l’accessibilitat, entre d’altres.
-          El Projecte com a Emoció.
Per últim el projecte ha de ser sorprenent. És necessària una actitud innovadora, experimental i arriscada, ser inconformista i qüestionar-se constantment. Ha de cercar la inventiva per sorprendre i emocionar buscant i superant els límits.

El Lloc
Proposem treballar a Barcelona, lloc on estudiem, on treballem i on vivim. Ho farem dins del  projecte de transformació urbana més important que ha proposat la ciutat en els darrers anys. Ho farem sota el context del projecte que avui representa el major repte de present i de futur, i que consisteix en la cubrició i transformació de les vies de tren de la Sagrera en el que denominem la nova Diagonal Verda de Barcelona.  
L’emplaçament està situat als límits del nou Parc del Camí Comtal, projectat pels equips AldayJover, RCR i West 8, a l’encontre amb els barris de Sant Andreu, Sant Martí, la Verneda i el teixit industrial del Bon Pastor, a l’extrem més septentrional de l’Eixample. Per tant l’àmbit de treball es proposa a la gran trinxera ferroviària que han constituït les vies del tren entre la Plaça de les Glòries i el nus de la Trinitat. 
L’oportunitat d’aquest gran espai buit passa per entendre que els projectes han de resoldre els límits del parc generant noves façanes i espais lliures. Però també han de reconèixer i potenciar una nova transversalitat i connectivitat tan necessària perquè els barris que envolten el nou parc es relacionin com no ho han pogut fer fins ara.  
El Programa
Hem de comprendre que en un lloc de nova centralitat com en el que treballem conflueixen diverses escales de treball. És necessari creuar els programes que neixen del nou espai central, i de la nova infraestructura d’alta velocitat, amb els usos que demanen els diversos barris locals. Aquest és un lloc de transformació, també pel canvi d’ús que es proposa, sobre el teixit industrial que es va consolidar sobre tota la zona durant el segle passat. Així doncs és pertinent identificar i reconèixer el patrimoni present tot aprofitant aquells teixits que poden ser reutilitzats, reciclats o rehabilitats, en nous edificis o espais lliures.
Per això cataloguem tres nivells de programa:
-          Programes de Servei Metropolità: Ho és el Parc del Camí Comtal dins de la Diagonal Verda i ho són els programes que donen servei al conjunt de la ciutat; la nova Estació Intermodal de La Sagrera, el museu del transport, els nous teixits productius d’oficines i terciari, equipaments poliesportius, entre d’altres.

-          Programes de Barri: Casal per gent gran, centre cívic, escola bressol, ludoteca, hivernacles, equipaments del parc, etc. són alguns dels programes de barri necessaris per cohesionar el nou teixit urbà que ha d’omplir el gran buit que ha deixat el pas de les vies de tren.

-          Teixit Residencial: L’àmbit de la Sagrera ofereix una increment de més de 170 ha de superfície disponible perquè la ciutat pugui créixer. Així doncs, equilibrar tots els nous equipaments incloent-hi el parc amb la suficient massa crítica residencial, és important per assolir la densitat de població adequada per mantenir l’activitat urbana de la ciutat. Habitatge social, residències per a joves i per a gent gran, promoció lliure i fins hi tot hotels són alguns exemples d’aquest teixit residencial. 
El projecte del Parc del Camí Comtal reconeix 9 eixos cívics diferents, cada un d’ells associat a una escala de treball diferent, des del territori fins al barri, i potenciant diversos programes:
1.La Diagonal Verda: Parc del Camí Comtal – les Glòries – Ciutadella – Mar.
2.L’ eix històric Camí de Sant Martí de Provençals – Gran de Sant Andreu.
3.L’eix social Pegaso – Sant Martí
4.Les rambles Onze de Setembre – Prim
5.L’eix cultural de Fabra i Coats
6.Els Fòrums de Sant Andreu – La Maquinista
7.L’eix de patrimoni GATEPAC
8.La cadena d’aigües del Rec Comtal – La Trinitat
9.El corredor Camí Comtal – Besos – Pirineu Comtal
Vincular els equipaments del barri amb els equipaments del parc reforçarà aquests eixos cívics tranversals.  

Requeriments
El curs combina de forma paral·lela i simultània el treball individual amb el treball en equip. Des de l’inici es demana una proposta concreta de projecte individual, definint un edifici i un programa específic en un lloc determinat dins del context de la Diagonal Verda.  Al mateix temps es produeix necessàriament un treball en grup sobre l’encaix urbà de la proposta definint una ordenació més o menys gran segons l’emplaçament escollit.
Desenvolupar el projecte és establir un diàleg constant entre l’edifici i la proposta urbana, entre el treball individual i el treball col·lectiu, trencant els prejudicis i decisions establertes d’inici per modificar la proposta lliurement des de totes les escales.
Es demana una proposta desenvolupada i completa d’un edifici en tots els seus aspectes i escales; situació, emplaçament, plantes, alçats, seccions, detalls constructius i façanes. Una proposta clara de programa i distribució, amb plànols d’estructures, instal·lacions, accessibilitat i sostenibilitat. La proposta inclourà diverses maquetes de treball, una maqueta de conjunt i diverses vistes, esquemes i imatges necessàries per a la comprensió del projecte.
D’altra banda s’haurà de definir una ordenació d’encaix urbà en uns dels àmbits escollits dels límits del nou parc tenint en compte els eixos cívics transversals que relacionen el Parc del Camí Comtal amb els barris existents. Dins d’aquesta ordenació haurà d’estar insertat el projecte de cada alumne en totes les seves variants possibles. Per a representar aquest encaix urbà seran necessaris tots aquells plànols d’anàlisi, situació i emplaçament, juntament amb maquetes de context i de treball que posin de manifest les intencions del projecte i la relació de l’àmbit escollit amb el parc, els barris i la ciutat. 

ESARQ UIC Virginia