Blogroll

Calendari | Taller Sagrera

Organització del curs

El curs de TFG és anual, però es subdivideix en dos quadrimestres que corresponen als cursos de Projectes 7 i 8. És una avaluació continuada i per tant, és indispensable aprovar Projectes 7 per poder cursar Projectes 8.
La finalització i aprovació de les dues assignatures, i per tant aprovació de totes les àrees que la componen (projectes, urbanisme, sostenibilitat, construcció, estructures, instal·lacions i accessibilitat);  comportarà l’oportunitat de l’alumne de presentar el projecte davant del tribunal de TFG.
Les classes s’impartiran tots els divendres de 8,30 a 14,30h a l’aula alfa101.
El curs està pensat a mode de workshop i per tant, es valorarà la participació activa de l’alumne.
Les 6 hores de cada sessió es dedicaran a correccions, classes teòriques, discussions, anàlisi de referències, debats, treballs amb maquetes i exposicions de petits exercicis per part de l’alumne.
Els 3 lliuraments pactats es faran en paper a la mateixa aula i sempre plegats en A1, tots els lliuraments entremitjos es faran a través del portal www.4shared.com en format digital PDF i JPG, en un únic arxiu A3 i amb un dibuix/imatge per làmina i sempre amb el nom de l’autor escrit a l’arxiu. 
Ex: PEPITOPÉREZ_Anàlisi propositiu

Lliuraments

1ºLliurament: 28 Setembre
Anàlisi Propositiu en Grup.
En parelles o grups de 3 s’haurà d’analitzar urbanament l’àrea de treball assignada a cada alumne, localitzar possibles llocs d’implantació de nous edificis i proposar nous programes per el lloc. L’Entrega consisteix en una explicació de cada grup de 10 minuts en suport digital i l’entrega en suport físic será d’una planta a Escala 1:1000 de cada àmbit de treball, per tal de formar un collage conjunt a l’aula de tota l’àrea de Sagrera.
2ºLliurament: 16 Novembre
Encaix urbà + Proposta Edifici.
Aquesta entrega haurà d’incloure plànols produïts en equip sobre l’encaix urbà de l’àmbit de treball (escala aproximativa 1:500) i la proposta complerta de l’Edifici de TFG amb tota la documentació necessària: planta, alçats, seccions i maqueta volumètrica a 1:500 inserida en la maqueta de treball global.
3ºLliurament: 21 Desembre
Projecte Bàsic del TFG.
El contingut d’aquest darrer lliurament serà la totalitat del projecte amb els documents anteriors revisats, i complementats a escala 1:100 junt amb el detall a 1:50 de les peces que siguin tipus ( en el cas de programes com habitatge, escola, hotel…). Es plantejarà la definició constructiva a 1:50, així com maquetes a diferents escales.

Nota: les escales de les entregues  es revisaran en funció de cada programa i projecte.

Calendari

Setembre
00 Sessió. Dia 14  Presentació DiagonalVerdaBcn
01 Sessió. Dia 21. 8,30hInici Taller
[La visió del lloc]
02 Sessió. Dia 28. 1º Lliurament inicial
[Anàlisi Propositiu + Maqueta]

Octubre
03 Sessió. Dia 1. Activitat
[Presentació Parc Comtal.Margarita Jover]
04 Sessió. Dia 5. Taller
[Encaix Urbà]
05 Sessió. Dia 11. Taller. Entrega Maqueta 1:500
[Volumetria]
06 Sessió. Dia 19. Taller
[Encaix Programa]
07 Sessió. Dia 26. Taller
[Concepte]

Novembre
08 Sessió. Dia 9. 2º Lliurament intermig
[PROPOSTA DE PROJECTE. Correcció Intermitja]
09 Sessió. Dia 16. Taller
[Cota 0]
10 Sessió. Dia 23. Taller + Sessió conjunta
11 Sessió. Dia 30. Taller
[Estructura i Instal·lacions]

Desembre
12 Sessió. Dia 14 Taller
13 Sessió. Dia 21. 3º Lliurament Final

ESARQ UIC Virginia