Blogroll

Calendari | Taller Ciutadella


Organització del curs 
El curs de TFG és anual, però es subdivideix en dos semestres que corresponen als cursos de Projectes 7 i 8. És una avaluació continuada i per tant, és indispensable aprovar Projectes 7 per poder cursar Projectes 8.
La finalització i aprovació de les dues assignatures, i per tant aprovació de totes les àrees que la componen (projectes, urbanisme, sostenibilitat, construcció, estructures, instal·lacions i accessibilitat);  comportarà l’oportunitat de l’alumne de presentar el projecte davant del tribunal de TFG.
Les classes s’impartiran tots els divendres de 10.00h a 20.00h a l’aula alfa103.
El curs està pensat a mode de workshop i per tant, es valorarà la participació activa de l’alumne.
Les 10 hores de cada sessió es dedicaran a correccions, classes teòriques, discussions obertes sobre bibliografia proposada, anàlisi de referències, debats, treballs amb maquetes i exposicions de petits exercicis per part de l’alumne.

Els 3 lliuraments pactats es faran en paper a la mateixa aula i sempre plegats en A1, tots els lliuraments entremitjos es faran a la carpeta través del portal www.dropbox.com en format digital PDF i JPG, en un únic arxiu A3 i amb un dibuix/imatge per làmina i sempre amb el nom de l’autor escrit a l’arxiu. 
Ex: PEPITOPÉREZ_Anàlisi propositiu

Paral.lelament es crearà un grup tancat al Facebook que permetrà estar en constant relació, per compartir propostes, idees, dubtes, música, articles, vídeos, etc...


Lliuraments
1a entrega
#06 Sessió. Dia 19 octubre. Masterplan
::Anàlisis propositiu en grup ::
Grups de 5 persones
En grups de 5 persones s’analitzarà urbanament l’àrea de treball proposada i cada grup haurà de designar cinc possibles llocs d’implantació de nous edificis i proposar nous programes relacionats energèticament entre ells i en resposta al lloc (escala de ciutat/regional), paisatges productius com a nova eina de referència. L’entrega consistirà de dues parts: una en suport digital i una altra física. L’entrega en suport digital serà una presentació de 15min i el format físic constarà d’una planta a escala 1:1000 de l’àrea de treball, acotant els àmbits d’actuació de cada un dels integrants del grup acompanyada d’una maqueta volumètrica a escala 1.2000 que es col·locarà a la maqueta realitzada pel grup.
2a entrega
#07 Sessió. Dia 26 octubre. L’objectual + encaix urbà
::Encaix urbà + Proposta Edifici::
Aquesta entrega consisteix plànols i esquemes energètics produïts en equip i individualment. Plànols i esquemes energètics en equip els corresponents a l’encaix urbà a 1:500 i a les possibles relacions ciutat-objecte i objectes-objectes. Els plànols i esquemes energètics individuals es focalitzaran en desenvolupar més en detall l’objecte de proposta de cada un del grup. Es tracta d’una primera aproximació a l’escala de l’objecte, treballat a 1:500 en planta-qualitats, alçats-atmosfèric, seccions-energia i maqueta volumètrica a la mateixa escala, que s’haurà de poder inserir en una maqueta general de grup.
3a entrega
#13 Sessió. Dia 21 desembre. Projecte Bàsic del TFG
::Projecte Bàsic del TFG::
El contingut d’aquest darrer lliurament serà la totalitat del projecte amb els documents anteriors revisats, i complementats a escala 1:100 junt amb els esquemes generals de funcionament energètic-atmosfèric a 1:500. Es plantejarà la definició constructiva a 1:50, així com maquetes a diferents escales.

Nota: les escales de les entregues  es revisaran en funció de cada programa i projecte.

Calendari
Setembre
#01 Sessió. Dia 14  Presentació DiagonalVerdaBcn
#02 Sessió. Dia 21. 10.00h Inici Taller
::Visita del lloc i introducció a les noves eines de referència::
#03 Sessió. Dia 28. Taller + Conferència
::Anàlisi Operatius + esquemes propositius + estudi energia + Maqueta::
Octubre
#00 Sessió. Dia 1. Conferència
::Presentació Parc Comtal. Margarita Jover::
#04 Sessió. Dia 5. Taller + Conferència + 1a sessió urbanisme
::Entrega maqueta 1:2.000 + encaix urbà + estudi cas energia urbana::
#05 Sessió. Dia 11. Viatge
#06 Sessió. Dia 19. 1a entrega: masterplan + 2a sessió urbanisme
::Anàlisis propositiu en grup ::
l’edifici::
#07 Sessió. Dia 26. 2a Entrega: L’objectual + encaix urbà
::Encaix urbà + Proposta Edifici::
Novembre
#08 Sessió. Dia 9. 3a sessió d’urbanisme
::Implantació de l’objecte a escala urbana, cota 0::
#09 Sessió. Dia 16. Taller
::plantes-qualitats, secciones-energia, alçats::atmosferes::
#10 Sessió. Dia 23. Taller + Pin Up conjunta
#11 Sessió. Dia 30. Taller + paisatgisme
::projecte bàsic::
Desembre
#12 Sessió. Dia 14. Taller: tractament d’esquemes estructures i instal·lacions
#13 Sessió. Dia 21. 3º entrega final. Projecte Bàsic del TFG
::Projecte Bàsic del TFG::

ESARQ UIC Virginia